Skip to content

 Všeobecné zmluvné podmienky o obstaraní Letného tábora Mám na to

úplne znenie

podľa ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 v znení neskorších predpisov (ďalej len „Všeobecné zmluvné podmienky“ alebo „VZP“).

Článok I.

 1. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky (VZP) sa vzťahujú na poskytovanie táborov, ktoré sú organizované Občianskym združením Akadémia MÁM NA TO, IČO: 52 177 050, Palackého 54/22, 811 02 Bratislava, zapísané v Registri občianskych združení MV SR (ďalej len „OZ AMNT“). Tieto VZP upravujú zmluvný vzťah medzi OZ AMNT a objednávateľom, ktorým je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony (ďalej len „Objednávateľ“) a sú pre obidve zúčastnené zmluvné strany záväzné. Všeobecné zmluvné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu medzi OZ AMNT a Objednávateľom.
 2. Účelom týchto VZP je vymedziť a upresniť práva a povinnosti OZ AMNT (obstarávateľa, poskytovateľa) na jednej strane a Objednávateľa (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Zmluvný vzťah medzi OZ AMNT a Objednávateľom je uzatvorený v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri  predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku). V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VZP, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 3. Spotrebiteľ je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (dalej ako Spotrebiteľ).

 

Článok II.

Vznik zmluvného vzťahu

 1. Objednávka /Prihláška/ Objednávateľa predstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy o obstaraní letného tábora Mám na to podľa týchto VZP. Samotná zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu OZ AMNT s návrhom zmluvy Objednávateľovi, t.j. záväzným potvrdením Prihlášky zo strany OZ AMNT. Od tohto momentu medzi OZ AMNT a Objednávateľom vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené zmluvou o obstaraní letného tábora a týmito VZP. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní letného tábora.
 2. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú OZ AMNT, ktoré do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom predsedov, zástupcov a objednávateľ, ktorým je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony (ďalej len Objednávateľ).
 3. Podmienky zmluvy o obstaraní letného tábora Mám na to vyplývajú z web-ponuky OZ AMNT, ponuky katalógov, dodatočnej ponuky, Objednávateľom zaslaných objednávok a je v súlade s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami.
 4. Za bezvýhradné prijatie ponuky OZ AMNT na uzatvorenie zmluvy o obstaraní letného tábora podľa bodu 1. tohto článku VZP zo strany Objednávateľa sa považuje kliknutie na tlačítko s označením „Odoslať prihlášku s povinnosťou platby“.
 5. Objednávateľ sa zaväzuje do príslušných textových polí v Prihláške vyplniť pravdivé a úplné údaje, najmä pravdivo vyplniť svoju emailovú adresu, identifikačné údaje a prípadne dodaciu adresu. Objednávateľ berie na vedomie, že OZ AMNT bude ním zadané údaje dôvodne považovať za správne a úplné a nie je povinný a ani oprávnený zadané údaje kontrolovať.
 6. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť OZ AMNT za daný letný tábor cenu, ktorá je uvedená pri takomto tábore na webovej stránke OZ AMNT. V prípade, že Objednávateľ použije v Prihláške zľavový kód, aktuálna výška zľavy bude odpočítaná v zálohovej faktúre.
 7. Po vyplnení a odoslaní objednávky /Prihlášky s povinnosťou platby/ OZ AMNT zašle Objednávateľovi na ním uvedenú e-mailovú adresu správu so zálohovou faktúrou. Po uhradení zálohovej faktúry príde Objednávateľovi na ním uvedenú e-mailovú adresu správa, ktorá potvrdzuje uzatvorenie zmluvy o obstaraní letného tábora Mám na to. V prílohe tejto správy Objednávateľ obdrží aj riadny daňový doklad – faktúru na cenu zaplatenej zálohy za tábor.

Článok III.
Cenové podmienky

 1. Ceny jednotlivých táborov sú cenami zjednanými dohodou medzi Objednávateľom a OZ AMNT a vyplývajú z katalógov, propagačných materiálov a najmä z webovej ponuky OZ AMNT https://tabormamnato.sk.
 2. Prípadné zmeny v cenách a v produktoch sa riadia ustanoveniami článku VII. týchto Všeobecných zmluvných podmienok.
 3. OZ AMNT má právo poskytnúť Objednávateľovi zľavu z ceny letného tábora. Zľavy z ceny letného tábora nemožno vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je u konkrétnej zľavy uvedené výslovne inak.

 

Článok IV.

Platobné podmienky

 1. OZ AMNT má právo vyžiadať od Objednávateľa zálohu v prípade pobytového tábora pred jeho poskytnutím. Výška zálohy je určená termínom podania Prihlášky a zahŕňa aktuálnu zľavu za skoré prihlásenie v určitom časovom období. Objednávateľ je povinný uhradiť zálohu pred poskytnutím letného tábora na bankový účet OZ AMNT.
 2. OZ AMNT je oprávnené požadovať zaplatenie záloh pri uzatvorení zmluvy o obstaraní letného tábora.
 3. Objednávateľ je povinný pri vzniku zmluvného vzťahu uhradiť zálohu, ktorej výška je aktuálna v momente podania Prihlášky, a to najneskôr do 3 pracovných dní od odoslania Prihlášky s povinnosťou platby.
 4. Doplatok do celkovej ceny tábora je Objednávateľ povinný uhradiť najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania zálohovej faktúry na uhradenie doplatku celej ceny, ktorú je OZ AMNT oprávnený vystaviť najneskôr 120 dní pred začatím letného tábora Mám na to. V prípade, že Objednávateľ objedná letný tábor, t.j. odošle Prihlášku s povinnosťou platby, neskôr ako 120 dní pred začatím letného tábora Mám na to, OZ AMNT je oprávnený vystaviť zálohúvú faktúru hneď na celú cenu letného tábora Mám na to.
 5. Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po včasnom zaplatení 100 % ceny letného tábora Mám na to. V prípade, že Objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termín úhrady 100 % ceny letného tábora Mám na to, OZ AMNT je oprávnené odstúpiť od uzavretej zmluvy o obstaraní letného tábora Mám na to aj s právom uplatnenia storno podmienok podľa čl. VIII. ods. 3 písm. a) VZP.
 6. OZ AMNT zašle vždy po úhrade ceny letného tábora Objednávateľovi daňový doklad – faktúru v elektronickej podobe na emailovú adresu Objednávateľa zadanú pri danej objednávke v Prihláške.
 7. Objednávateľ má právo na vrátenie ceny letného tábora Mám na to, ak odstúpi od zmluvy v súlade s článkom VIII. ods. 2 týchto Všeobecných zmluvných podmienok.
 8. V prípade predčasného odchodu účastníka letného tábora Mám na to nespôsobeného zavinením OZ AMNT (organizátora) letného tábora Mám na to, nemá Objednávateľ nárok na vrátenie zvyšku platby za nečerpané služby.

Článok V.
Práva a povinnosti Objednávateľa a účastníka letného tábora Mám na to

 1. K základným právam Objednávateľa patrí najmä:
 2. a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb v rozsahu a kvalite uvedenej v ponuke letného tábora Mám na to,
 3. b) právo vyžadovať od OZ AMNT informácie o podstatných skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
 4. c)  právo byť oboznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách,
 5. d)  právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy za podmienok upravených v článku VIII. týchto VZP,
 6. e) právo na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom IX. týchto VZP,
 7. f)  právo na vrátenie celej sumy letného tábora Mám na to v prípade zrušenia tábora podľa článku VII. týchto VZP, okrem prípadu uvedeného v čl. VII. ods. 3 v spojení s ods. 7 VZP.
 8. K základným povinnostiam Objednávateľa patrí najmä:
 9. a)  poskytnúť OZ AMNT potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať všetky požadované údaje pri prihlasovaní sa na tábor vrátane ich akýchkoľvek neskorších zmien a predložiť ďalšie doklady podľa požiadaviek OZ AMNT,
 10. b)  zaplatiť cenu letného tábora Mám na to v súlade s článkom IV. týchto VZP,
 11. d)  pri nástupe odovzdať zdravotníkovi letného tábora Mám na to zodpovedne vyplnené a podpísané Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, Prehlásenie o bezinfekčnosti a prefotenú kartičku poistenca, prípadne jej originál,
 12. e)  dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči službám OZ AMNT podľa článku IX. týchto VZP,
 13. f)  v prípade účastníkom letného tábora Mám na to úmyselne spôsobenej materiálnej škody na majetku OZ AMNT je Objednávateľ povinný túto škodu okamžite odstrániť alebo v plnej výške finančne nahradiť ešte počas trvania tábora.
 14. K základným povinnostiam účastníka letného tábora Mám na to patrí:
 15. a)  počas celej doby letného tábora Mám na to sa riadiť pokynmi hlavného vedúceho a vedúcich letného tábora Mám na to a dodržiavať stanovený program,
 16. b)  počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov, dodávateľov služieb alebo OZ AMNT,
 17. c)  dodržať čas nástupu do letného tábora uvedený v „Organizačné pokyny pre účastníkov letného tábora Mám na to“ s individuálnou ako aj hromadnou dopravou.
 18. K základným povinnostiam zákonného zástupcu účastníka letného tábora Mám na to patrí:
 19. a)  dbať, aby účastník letného tábora Mám na to počas celej doby tábora rešpektoval pokyny hlavného vedúceho a vedúcich letného tábora Mám na to, a to najmä inštrukcie a pokyny, ako napr. inštrukcie o zdržiavaní sa a prítomnosti v priestoroch rekreačného zariadenia, návštevy počas letného tábora Mám na to, bezpečnostné inštrukcie atď.,                                                           
 20. b)  v prípade nevhodného správania účastníka letného tábora Mám na to, ako napr. nerešpektovanie pokynov vedúcich letného tábora Mám na to, agresivita, vulgarizmus, požitie alkoholu, fajčenie cigariet, užívanie iných omamných látok, poškodzovanie majetku, rušenie nočného pokoja atď., je Objednávateľ povinný bezodkladne bez nároku na vrátenie poplatku za nečerpané služby letného tábora Mám na to zabezpečiť na svoje náklady okamžitý odchod účastníka z letného tábora Mám na to. O vylúčení účastníka rozhoduje určený hlavný vedúci priamo na mieste.
 21. OZ AMNT nesie plnú zodpovednosť za všetkých svojich účastníkov počas celej doby trvania letného tábora. OZ AMNT nesie zodpovednosť počas programu za vhodné chovanie a jednanie účastníkov.
 22. OZ AMNT je zodpovedný za posúdenie fyzickej primeranosti záťaže pre svojich účastníkov vo chvíli, keď program nie je riadený vedúcim. Zároveň je povinný upozorniť vedúceho na zdravotné obmedzenie účastníkov, o ktorých vie, napríklad pohybové obmedzenie, epilepsiu atď..

Článok VI.

Práva a povinnosti OZ AMNT

 

 1. OZ AMNT sa zaväzuje pri obstaraní a realizácii letného tábora Mám na to: (i) dodržať všetky podmienky uvedené vo VZP a (ii) poskytnúť zmluvne dohodnuté a zaplatené služby v rozsahu a kvalite uvedenej v ponuke letného tábora Mám na to.
 2. OZ AMNT je povinné pred uzatvorením zmluvy o obstaraní letného tábora Mám na to informovať Objednávateľa o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré sú mu známe a môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu letného tábora Mám na to.
 3. OZ AMNT je povinné najneskôr 7 dní pred začiatkom letného tábora doručiť Objednávateľovi „Organizačné pokyny pre účastníkov letného tábora Mám na to“ formou e-mailu na adresu uvedenú v  Prihláške do letného tábora Mám na to Objednávateľom pri prihlasovaní sa na letný tábor Mám na to.
 4. OZ AMNT je povinné zabezpečiť počas letného tábora Mám na to zdravotnú službu podľa platných predpisov.
 5. OZ AMNT poskytuje základný zdravotnícky materiál pre prípad drobného ošetrenia účastníka. O prípadnom vyšetrení, či ošetrení účastníka v nemocnici rozhoduje vždy zdravotná služba.
 6. OZ AMNT v tomto prípade poskytne podľa svojich možností osobné auto so šoférom pre prepravu účastníka do nemocnice, alebo privolá rýchlu zdravotnú pomoc.

Článok VII.
Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie letného tábora Mám na to

 1. Ak je OZ AMNT nútená pred začiatkom letného tábora Mám na to zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne Objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj ku zmene ceny letného tábora Mám na to, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo rozhodnúť sa, či so zmenou súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvnej pokuty (storno poplatku). Svoje rozhodnutie o prijatí zmeny alebo o odstúpení od zmluvy z dôvodu podstatnej zmeny zmluvy musí Objednávateľ oznámiť OZ AMNT najneskôr do 2 pracovných dní od prijatia oznámenia zmeny zmluvy od OZ AMNT.
 2. OZ AMNT má právo bez sankcie alebo akýchkoľvek iných nárokov Objednávateľa zrušiť letný tábor najneskôr do 20 kalendárnych dní pred jeho začiatkom, ak uskutočnenie letného tábora MNT bude pre OZ AMNT ekonomicky neúnosné. Ak OZ AMNT letný tábor podľa tohto bodu zruší, je povinné túto skutočnosť Objednávateľovi oznámiť do 20 dní kalendárnych pred nástupom do letného tábora a vrátiť 100 % výšky z celkovej sumy na bankový účet Objednávateľa.
 3. OZ AMNT si ďalej vyhradzuje právo zrušiť tábor v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení maximálneho úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe OZ AMNT (vis major), ako napr. politické udalosti, karanténa, núdzový stav, výnimočný stav, extrémne počasie, zlyhanie prevádzky strediska atď..
 4. Realizácia letného tábora Mám na to je podmienená dosiahnutím minimálneho počtu účastníkov letného tábora Mám na to. OZ AMNT je oprávnená z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu účastníkov letného tábora Mám na to tábor zrušiť a od zmluvy odstúpiť, pričom Objednávateľa o tejto skutočnosti informuje v lehote najneskôr 20 kalendárnych dní pred termínom začatia letného tábora Mám na to.
 5. OZ AMNT nepovažuje za zmenu podstatnej podmienky zmluvy zmenu trasy letného tábora Mám na to, ubytovacieho zariadenia na vyššiu, prípadne rovnakú triedu, ak sa nové ubytovacie zariadenie nachádza do 200 km od pôvodného ubytovacieho zariadenia, zmenu času letného tábora Mám na to o najviac 3 hodiny.
 6. OZ AMNT má právo na refundáciu finančných prostriedkov za služby poskytnuté nad rámec služieb dohodnutých v zmluve s Objednávateľom, ktoré boli poskytnuté účastníkovi letného tábora Mám na to so súhlasom Objednávateľa počas letného tábora Mám na to.
 7. V prípade, že OZ AMNT nebude môcť uskutočniť letný tábor Mám na to z dôvodu vyššej moci podľa ods. 3. tohto článku VZP, zaplatená cena za letný tabor Mám na to sa Objednávateľovi prenesie na termín konania letného tábora Mám na to na ďalší rok s tým, že OZ AMNT má právo na úhradu administratívnych výdavkov spojených s prípravou letného tábora Mám na to, a to vo výške 39,- eur, ktoré sa odpočítajú z ceny zaplateného tábora.  
 8. V prípade odmietnutia zákonného zástupcu zabezpečiť predčasný odchod pre účastníka letného tábora Mám na to z dôvodov uvedených v článku V. bod 4.písm. b) týchto VZP, má OZ AMNT právo na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie transportu účastníka letného tábora k zákonnému zástupcovi, ako napr. náhradné ubytovanie, dozor vedúceho, cestovné náklady atď..

Článok VIII.
Odstúpenie od zmluvy, storno podmienky a vyššia moc

 1. OZ AMNT môže pred začiatkom letného tábora Mám na to odstúpiť od zmluvy o obstaraní letného tábora Mám na to len: (i) z dôvodu zrušenia letného tábora Mám na to v súlade s článkom VII. týchto VZP alebo (ii) z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností Objednávateľom podľa VZP. Oznámenie o odstúpení OZ AMNT od zmluvy s uvedením dôvodu zasiela OZ AMNT Objednávateľovi uvedenému v  Prihláške na letný tábor Mám na to v elektronickej forme prostredníctvom e-mailovej komunikácie na emailovú adresu Objednávateľa uvedenú v Prihláške. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia Objednávateľovi.
 2. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy o obstaraní letného tábora Mám na to z dôvodu riadne preukázaného porušenia povinností OZ AMNT vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní letného tábora Mám na to a týchto VZP. Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť aj v prípade podľa článku VII. bod 1 týchto VZP.
 3. V prípade, že Objednávateľ odstúpi od zmluvy z akéhokoľvek iného dôvodu ako je upravený v bode 2 tohto článku VZP alebo bez uvedenia dôvodu, má OZ AMNT nárok na storno poplatok. OZ AMNT má nárok na storno poplatok podľa tohto bodu aj v prípade, ak pred začatím letného tábora Mám na to od zmluvy odstúpi OZ AMNT z dôvodu porušenia povinností Objednávateľom podľa VZP. Storno poplatok je zmluvná pokuta dojednaná v zmysle týchto VZP:
 4. storno poplatok sa určí podľa výšky ceny letného tábora Mám na to, ktorá je určená na základe cenotvorby OZ AMNT, a to nasledovne:

pri odstúpení od zmluvy:

 • 50 kalendárnych dní a viac dní pred nastúpením do letného tábora Mám na to – 100 % výšky zálohovej platby letného tábora Mám na to,
 • 49 – 0 kalendárnych dní pred nastúpením do letného tábora Mám na to – 100 % výšky z celkovej sumy letného tábora Mám na to,
 1. b)  v prípade, ak Objednávateľ nenastúpi na letný tábor bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy, má OZ AMNT nárok na storno poplatok vo výške 100 % z celkovej sumy za tábor.

Oznámenie o odstúpení od zmluvy spíše a zašle: (i) Objednávateľ formou e-mailu na adresu OZ AMNT: info@tabormamnato.sk a (ii) OZ AMNT formou e-mailu na adresu Objednávateľa uvedenú v Prihláške. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávaju dňom potvrdenia druhej zmluvnej strany o prijatí e-mailu od zmluvnej strany, ktorá od zmluvy odstúpila. V prípade neobdržania potvrdenia o doručení odstúpenia od zmluvy druhou zmluvnou stranou sa má za to, že odstúpenie od zmluvy bolo druhej strane doručené  nasledujúci pracovný deň po odoslaní odstúpenia od zmluvy odstupujúcou stranou.

 1. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe OZ AMNT (vis major) alebo okolnosti na strane Objednávateľa, na základe ktorých Objednávateľ úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a OZ AMNT zabezpečené služby, nevzniká Objednávateľovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb, ani nárok na kompenzáciu v akomkoľvek rozsahu. OZ AMNT nenesie zodpovednosť za krátkodobo zníženú kvalitu služieb, výpadky medzinárodnej alebo národnej siete Internet a tiež škody spôsobené vyššou mocou (vis major). Vyššou mocou (vis major) sú myslené najmä prírodné katastrofy, živelné pohromy, karantény, núdzový stav, výnimočný stav, štrajky, dopravné nehody, nepredvídateľné poruchy na dopravných prostriedkov, ako i iné.

Článok IX.

Reklamácie, zodpovednosť za škody

 1. V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb sú nižšie ako bolo pôvodne dohodnuté v zmluve o obstaraní letného tábora Mám na to, vzniká Objednávateľovi letného tábora Mám na to právo na reklamáciu. Objednávateľ letného tábora Mám na to je povinný uplatniť si právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu OZ AMNT tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. O uplatnení tohto práva spíše zástupca OZ AMNT písomný protokol. Zástupca OZ AMNT je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď v rámci svojich kompetencií.
 2. Písomný protokol podľa predchádzajúceho bodu obsahuje označenie letného tábora Mám na to, reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Protokol podpíše zástupca OZ AMNT alebo dodávateľ služby a reklamujúci. Ak nie je možné zjednať nápravu priamo na mieste, Objednávateľ letného tábora Mám na to je povinný tento protokol predložiť pri reklamácii v OZ AMNT.
 3. Svoje nároky je reklamujúci povinný písomne oznámiť bezodkladne v OZ AMNT, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní od ukončenia letného tábora Mám na to alebo pri neuskutočnení letného tábora Mám na to do 30 kalendárnych dní odkedy sa mal tábor skončiť podľa zmluvy o obstaraní letného tábora Mám na to, inak právo zaniká. Ku všetkým reklamáciám podaným touto formou je povinné OZ AMNT vyjadriť sa písomne alebo elektronicky, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní od obdržania reklamácie.
 4. OZ AMNT zodpovedá Objednávateľovi letného tábora Mám na to za všetky služby v ich uvádzanej kvalite poskytnutej OZ AMNT alebo zmluvnými dodávateľmi.
 5. OZ AMNT nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinilo, ani jej dodávatelia, ale vznikla zavinením Objednávateľa alebo účastníka letného tábora Mám na to, alebo tretej osoby, ak nie je v týchto VZP uvedené inak.

Článok X.
Poistenie a iné

 1. OZ AMNT nezabezpečuje dodatočné alebo iné poistenie. Zdravotné a iné dodatočné poistenie si Objednávateľ zabezpečí vo vlastnej réžii.
 2. Zdravotník (zdravotná služba) letného tábora Mám na to má právo so súhlasom OZ AMNT rozhodnúť pri nástupe o prijatí, respektíve neprijatí účastníka letného tábora Mám na to na základe aktuálneho zdravotného stavu a údajov v „Potvrdení o zdravotnom stave dieťaťa“/ (tlačivá pre uvedené vyhlásenie zasiela OZ AMNT na Objednávateľom uvedenú e-mailovú adresu spolu s „Organizačnými pokynmi pre účastníkov pobytu“ ,alebo je na voľné stiahnutie na webovej stránke https://tabormamnato.sk).
 3. Poplatky za zdravotnícky materiál, zdravotné služby, návštevu lekára a lieky nesúvisiace s poskytnutím bežnej zdravotnej starostlivosti, je zákonný zástupca účastníka letného tábora Mám na to povinný uhradiť OZ AMNT v priebehu letného tábora Mám na to alebo najnejskôr do 15 kalendárnych dní od oficiálneho ukončenia letného tábora.
 4. OZ AMNT si vyhradzuje právo zmeny programu oproti programu uvedenému v katalógu a na webstránke OZ AMNT na základe aktuálnych poveternostných podmienok, záujmu účastníkov letného tábora Mám na to a pod..

lánok XI.

Informácie pre Spotrebiteľa

I.Právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má právo od zmluvy o obstaraní letného tábora odstúpiť bez uvedenia dôvodu, a to do štrnástich (14) kalendárnych dní od uzavretia zmluvy o obstaraní zájazdu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku, ak OZ AMNT včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku avšak minimálne 14 kalendárnych dní pred začatím letného tábora. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii objednaného tábora, kontaktné údaje a číslo bankového účtu Spotrebiteľa, na ktorý má byť vrátená zaplatená cena za letný tábor, ktorá môže byť znížená, ak sú na to splnené zákonné dôvody a odstúpenie musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené na adresu OZ AMNT.
 2. Na účel odstúpenia od zmluvy môže Spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy kliknutím na tento link: https://tabormamnato.sk/wp-content/uploads/2020/11/Odstupenie-od-zmluvy_spotrebitel_OZ-AMNT.pdf.
 3. Spotrebiteľ môže zaslať vyplnený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky e-mailom na adresu: info@tabormamnato.sk. Ak Spotrebiteľ využije túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy OZ AMNT potvrdí Spotrebiteľovi e-mailom.
 4. V prípade odstúpenia Spotrebiteľa od zmluvy o obstaraní letného tábora je OZ AMNT povinný vrátiť Spotrebiteľovi zaplatenú cenu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy bol informovaný o rozhodnutí Spotrebiteľa odstúpiť od danej zmluvy.
 5. Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zruší sa tá od počiatku. Od Spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatvorených na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 6. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tábora zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, tábora vyrobeného na mieru alebo tábora určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa.
 7. OZ AMNT využíva možnosť mimosúdneho riešenia sťažností Spotrebiteľov. V prípade sťažnosti sa môžu Spotrebitelia bezplatne obrátiť na príslušného pracovníka OZ AMNT prostredníctvom emailovej adresy: info@tabormamnato.sk.
 8. Alternatívne riešenie sporov
  1. Spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na OZ AMNT so žiadosťou o nápravu e-mailom na adresu info@tabormamnato.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým OZ AMNT vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že OZ AMNT porušil jeho práva. Ak OZ AMNT odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 kalendárnych dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov (ďalej len Zákon o ARS). Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ust. § 3 Zákona o ARS. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ust. § 12 Zákona o ARS.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm alebo prostredníctvom formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 Zákona o ARS. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/.
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a OZ AMNT, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Spotrebiteľ. Okrem ARS má Spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Článok XII.

Ochrana osobných údajov

 1. V prípade, ak je Objednávateľ fyzickou osobou, berie na vedomie, že OZ AMNT bude v súvislosti s uzatvorenou zmluvou ako aj v rámci predzmluvných vzťahov spracúvať jeho osobné údaje ako aj osobné údaje účastníka letného tábora Mám na to. V prípade podľa predchádzajúcej vety bude Objednávateľ a účastník letného tábora Mám na to na účely tohto článku označený aj ako „dotknutá osoba“. Dotknutá osoba uzavretím  zmluvy s OZ AMNT zároveň vyhlasuje, že všetky ňou poskytnuté údaje sú pravdivé, správne, úplné a že všetky prípadné zmeny týchto údajov bude bezodkladne oznamovať OZ AMNT.
 2. OZ AMNT sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“), ktoré sú účinné od 25. 5. 2018.
 3. OZ AMNT bude o dotknutej osobe spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko dieťaťa (účastníka), rodné číslo, meno a priezvisko zákonného zástupcu, ulica, mesto, PSČ, kontaktný telefón, e-mail, veľkosť trička, meno kamaráta (ďalej len ako „osobné údaje“) a tieto osobné údaje bude spracúvať na účely obchodného styku OZ AMNT a dotknutej osoby, najmä na účely uzatvorenia, plnenia a existencie zmluvného vzťahu založeného zmluvou, odosielanie obchodných a technických správ a ďalšiu komunikáciu v súvislosti so zmluvou. Osobné údaje bude OZ AMNT spracúvať tiež na účely kontaktovania dotknutej osoby v súvislosti s predzmluvnými ako aj zmluvnými vzťahmi s OZ AMNT. Osobné údaje je OZ AMNT oprávnený spracúvať po dobu trvania zmluvy, až do definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán z nej vyplývajúcich a po dobu najviac 3 rokov odo dňa definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy. Dlhšiu dobu je možné osobné údaje dotknutých osôb spracúvať len ak je to nevyhnutné podľa príslušných právnych predpisov, resp. ak je to nevyhnutné na dobu potrebnej archivácie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu.
 4. OZ AMNT je oprávnené spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa (taktiež ako „osobné údaje“) ako svoj oprávnený záujem, nakoľko dotknutej osobe poskytol službu alebo dodal tovar a má záujem tieto osoby ďalej informovať o svojich produktoch a pripravovaných akciách v rámci svojej marketingovej činnosti. Marketingové materiály sú dotknutým osobám zasielané v súlade s bodom č. 47 preambuly Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba sa voči zasielaniu marketingových materiálov môže ohradiť a OZ AMNT už následne nesmie takéto materiály dotknutej osobe zasielať. Na tento účel je OZ AMNT oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania zmluvy a 10 rokov odo dňa skončenia jej platnosti.
 5. Obstarávateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: fotografie a video materiál z podujatí organizovaných OZ AMNT (taktiež ako „osobné údaje“) výhradne na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby. Tieto osobné údaje môžu byť zverejnené na webových stránkach, sociálnych mediách alebo v tlačených materiáloch. Videá a fotografie sú zverejňované za účelom dokumentárnej tvorby z podujatí organizovaných OZ AMNT ako aj môžu byť využité v rámci propagačných materiálov OZ AMNT (katalógy, ponukové listy, webová ponuka, sociálne média).
 6. Prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
 7. OZ AMNT nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
 8. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie OZ AMNT na účel špecifikovaný v ods. 3 tohto článku je dobrovoľné, avšak súčasne nevyhnutné na účely uzatvorenia, plnenia a existencie zmluvy. Ak dotknutá osoba osobné údaje neposkytne, nie je možné uzatvoriť zmluvu. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie OZ AMNT na účel špecifikovaný v ods. 4 je založené na oprávnenom záujme OZ AMNT a je možné sa voči tomuto spracúvaniu ohradiť. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie OZ AMNT na účel špecifikovaný v ods. 5 tohto článku je dobrovoľné a nie je nevyhnutné na účely uzatvorenia, plnenia a existencie zmluvy.
 9. OZ AMNT sa zaväzuje o získaných osobných údajoch dotknutej osoby zachovávať mlčanlivosť a tieto považuje za dôverné.
 10. Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje môže OZ AMNT poskytnúť nasledovným príjemcom: osobám, ktoré vykonávajú sprostredkovateľskú alebo inú činnosť obdobnú sprostredkovateľskej pri uzatvorení zmluvy, partnerom OZ AMNT, a to v takom prípade, ak je to potrebné na zabezpečenie plnenia zmluvy, subjektom, ktoré sú osobami/ subjektmi priamo alebo nepriamo majetkovo alebo personálne prepojenými s OZ AMNT, osobám ktorým OZ AMNT postúpi alebo má v úmysle postúpiť pohľadávku/-y voči dotknutej osobe zo zmluvy, osobám ktoré poskytujú OZ AMNT poradenské služby (právnym zástupcom, audítorom, daňovým poradcom, subjektom spracúvajúcim účtovníctvo OZ AMNT, exekútorom, súdom a/alebo iným orgánom verejnej moci v súvislosti s výkonom verejnej moci, napr. kontrolnej činnosti týkajúcej sa činnosti OZ AMNT). Iným príjemcom je OZ AMNT oprávnený sprístupniť osobné údaje dotknutej osoby len v prípadoch, kedy je to stanovené platnou právnou úpravou.
 11. V prípade ak OZ AMNT poverí spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadenia GDPR tretiu osobu – sprostredkovateľa, je povinný o tejto skutočnosti informovať dotknutú osobu, ak tak skôr neurobí samotný sprostredkovateľ a poskytne jej potrebné informácie v zmysle príslušných právnych predpisov. OZ AMNT vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbá na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a na schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.
 12. Dotknutá osoba má právo na prístup ku svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví OZ AMNT potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ OZ AMNT tieto osobné údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti dotknutej osoby kópiu týchto osobných údajov.
 13. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiada o iný spôsob poskytnutia.
 14. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej OZ AMNT eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. OZ AMNT vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba o to požiada.
 15. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
 16. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 17. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 18. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. 22. tohto článku,
 19. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 20. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 21. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.
 1. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich sprácúvanie potrebné:
 2. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 3. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej OZ AMNT,
 4. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 5. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu, či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania,
 6. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 7. OZ AMNT vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí žiadosť dotknutej osoby ako dôvodnú.
 8. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
 9. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 21. tohto článku, a to počas obdobia umožňujúceho OZ AMNT overiť správnosť osobných údajov,
 10. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia,
 11. OZ AMNT už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 12. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku OZ AMNT, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane OZ AMNT prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 13. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, OZ AMNT nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.
 14. Dotknutá osoba bude OZ AMNT informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.
 15. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla OZ AMNT, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu obstarávateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
 16. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
  1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu OZ AMNT,
  2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
  3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.
 17. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa ods. 22. bodu b. tohto článku, jej osobné údaje OZ AMNT nemôže ďalej spracúvať.
 18. OZ AMNT doručenú námietku v primeranom čase posúdi. OZ AMNT nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 19. Dotknutá osoba má právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, ak OZ AMNT spracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
 20. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom základe.
 21. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby alebo OZ AMNT so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.
 22. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.
 23. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.
 24. Dotknutá osoba sa môže so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov obrátiť na OZ AMNT, a to písomnou formou alebo elektronickými prostriedkami na kontaktných údajoch uvedených vyššie.
 25. Objednávateľ uzatvorením zmluvy potvrdzuje, že sa s týmito informáciami oboznámil, že o tomto spracúvaní a dostupných informáciách o spracúvaní osobných údajov v podmienkach OZ AMNT oboznámil aj kontaktných zamestnancov, resp. iné kontaktné osoby, ktorých osobné údaje OZ AMNT poskytol a Objednávateľ voči týmto osobám splnil informačnú povinnosť v rozsahu požadovanom všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu, prípadne ponukovom liste a web ponuke o službách, ich cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a OZ AMNT si vyhradzuje právo ich zmeny od uzatvorenia zmluvy o obstaraní letného tábora Mám na to.
 2. Všeobecné zmluvné podmienky sú vyhotovené v súlade s ust. § 53c zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z. v platnom znení.
 3. Za písomné vyjadrenie v zmysle týchto VZP sa považuje vždy aj forma elektronická, a to najmä prostredníctvom emailov uvedených vo VZP.
 4. V prípade neplatnosti ktoréhokoľvek ustanovenia VZP nie sú neplatnosťou dotknuté ich ostatné ustanovenia.
 5. V prípade uzavretia zmluvy v zmysle čl. II. týchto VZP sa budú všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy a VZP alebo súvisiacich so zmluvou a VZP, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik zmluvy predložia na rozhodnutie slovenským súdom, ktoré sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom. Rozhodným právom budú platné právne predpisy Slovenskej republiky, a to všetko v súlade s ust. § 9 zák. č. 97/1963 Zb. zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.
 6. Na vzťahy neupravené týmito VZP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v platnom znení a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku.
 7. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Objednávateľovi uzavretím zmluvy o obstaraní letného tábora Mám na to.
 8. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky sú platné a účinné odo dňa 10.11.2020