Všeobecné zmluvné podmienky o obstaraní Letného TÁBORA MÁM NA TO
úplne znenie
podľa ustanovení zákona č. 281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Všeobecné zmluvné podmienky“ alebo „VOP“)

Článok I.
Vznik zmluvného vzťahu

1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú Občianske združenie Akadémia MÁM NA TO (ďalej len „OZ AMNT“), ktoré do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom predsedov, zástupcov a Objednávateľ, ktorým je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony (ďalej len Objednávateľ).

2. Zmluvný vzťah medzi OZ AMNT Objednávateľom vzniká potvrdením zmluvy o obstaraní letného TÁBORA MÁM NA TO to podpisom obomi zmluvnými stranami. Predmetný návrh zmluvy o obstaraní letného tábora je možné objednať, ako i potvrdiť písomnou formou v zmysle týchto všeobecných zmluvných podmienok. Tieto všeobecné zmluvné podmienky o obstaraní letného TÁBORA MÁM NA TO je možné potvrdiť aj elektronickou formou na webovom sídle www.tabormamnato.sk.

3. Zmluva o obstaraní letného TÁBORA MÁM NA TO vyplýva z web-ponuky, ponuky katalógov, dodatočnej ponuky, Objednávateľom zaslaných objednávok a je v súlade s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami.


Článok II.
Cenové podmienky


1. Ceny jednotlivých táborov sú cenami zjednanými dohodou medzi Objednávateľom a OZ AMNT, a vyplývajú z katalógov, propagačných materiálov a najmä z webovej ponuky https://tabormamnato.sk.

2. Prípadné zmeny v cenách a v produktoch sa riadia ustanoveniami článku VI. týchto Všeobecných zmluvných podmienok.


Článok III.
Platobné podmienky


1. OZ AMNT má právo vyžiadať zálohu vo výške 99 EUR pred jeho poskytnutím. Objednávateľ je povinný uhradiť zálohu pred jeho poskytnutím na bankový účet OZ AMNT.

2. OZ AMNT je oprávnená požadovať zaplatenie záloh pri uzatvorení zmluvy o obstaraní letného tábora.

3. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak (v zmluve o obstaraní letného TÁBORA MÁM NA TO) je Objednávateľ povinný pri vzniku zmluvného vzťahu uhradiť zálohu vo výške 99 EUR najneskôr do 3 pracovných dní od podpisu zmluvy obomi zmluvnými stranami.

4. Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po včasnom zaplatení 100% ceny letného TÁBORA MÁM NA TO. V prípade, že Objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termín úhrady 100% ceny letného TÁBORA MÁM NA TO, OZ AMNT je oprávnené odstúpiť od uzavretej zmluvy o obstaraní letného TÁBORA MÁM NA TO.

5. Objednávateľ má právo na vrátenie ceny letného TÁBORA MÁM NA TO, ak odstúpi od zmluvy v súlade s článkom VII. ods. 2 týchto Všeobecných zmluvných podmienok.

6. V prípade predčasného odchodu účastníka letného TÁBORA MÁM NA TO nespôsobeného zavinením letného TÁBORA MÁM NA TO nemá Objednávateľ nárok na vrátenie zvyšku platby za nečerpané služby.


Článok IV.
Práva a povinnosti Objednávateľa a účastníka letného tábora Mám na to


1. K základným právam Objednávateľa patrí najmä:
a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb v rozsahu a kvalite uvedenej v ponuke letného TÁBORA MÁM NA TO,
b) právo vyžadovať od OZ AMNT informácie o podstatných skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
c) právo byť oboznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách,
d) právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy za podmienok upravených v článku VII. týchto Všeobecných zmluvných podmienok,
e) právo na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom VIII. týchto Všeobecných zmluvných podmienok,
f) právo na vrátenie celej sumy letného TÁBORA MÁM NA TO v prípade zrušenia podľa článku VI. týchto Všeobecných zmluvných podmienok.

2. K základným povinnostiam Objednávateľa patrí najmä:
a) poskytnúť OZ AMNT potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať všetky požadované údaje pri prihlasovaní sa na tábor alebo v zmluve o obstaraní letného tábora Mám na to vrátane ich akýchkoľvek neskorších zmien a predložiť ďalšie doklady podľa požiadaviek OZ AMNT,
b) zaplatiť cenu letného TÁBORA MÁM NA TO v súlade s článkom III. týchto Všeobecných zmluvných podmienok,
d) pri nástupe odovzdať zdravotníkovi letného TÁBORA MÁM NA TO zodpovedne vyplnené a podpísané Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, Prehlásenie o bezinfekčnosti, a prefotenú kartičku poistenca, prípadne originál.
e) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči službám OZ AMNT podľa článku VIII. týchto Všeobecných zmluvných podmienok,
f) v prípade účastníkom letného TÁBORA MÁM NA TO úmyselne spôsobenej materiálnej škody na majetku OZ AMNT je Objednávateľ povinný túto škodu okamžite odstrániť alebo v plnej výške finančne vyrovnať.

3. K základným povinnostiam účastníka letného TÁBORA MÁM NA TO patrí:
a) počas celej doby letného TÁBORA MÁM NA TO sa riadiť pokynmi hlavného vedúceho a vedúcich letného TÁBORA MÁM NA TO a dodržiavať stanovený program,
b) počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov, dodávateľov služieb alebo OZ AMNT,
c) dodržať časy nástupu do letného tábora uvedený v tlačive „Organizačné pokyny pre účastníkov letného TÁBORA MÁM NA TO“ s individuálnou ako aj hromadnou dopravou.

4. K základným povinnostiam zákonného zástupcu účastníka letného TÁBORA MÁM NA TO patrí:
a) dbať aby účastník letného TÁBORA MÁM NA TO počas celej doby tábora rešpektoval pokyny hlavného vedúceho a vedúcich letného TÁBORA MÁM NA TO a to najmä inštrukcie a pokyny ako napr. inštrukcie o zdržiavaní sa a  prítomnosti v priestoroch rekreačného zariadenia, návštevy počas letného TÁBORA MÁM NA TO, bezpečnostné inštrukcie atď.
b) v prípade nevhodného správania účastníka letného TÁBORA MÁM NA TO ako napr. nerešpektovanie pokynov vedúcich letného TÁBORA MÁM NA TO, agresivita, vulgarizmus, požitie alkoholu, fajčenie cigariet, užívanie iných omamných látok, poškodzovanie majetku, rušenie nočného pokoja atď. je Objednávateľ povinný bezodkladne bez nároku na vrátenie poplatku za nečerpané služby zabezpečiť na svoje náklady jeho okamžitý odchod z letného TÁBORA MÁM NA TO. O vylúčení účastníka rozhoduje určený hlavný vedúci priamo na mieste.

5. Obstarávateľ nesie plnú zodpovednosť za všetkých svojich účastníkov počas celej doby trvania letného tábora. Obstarávateľ nesie zodpovednosť behom programu za vhodné chovanie a jednanie účastníkov.

6. Obstarávateľ je zodpovedný za posúdenie fyzickej primeranosti záťaže pre svojich účastníkov vo chvíli, keď program nie je riadený animátorom. Zároveň je povinný upozorniť animátora na zdravotné obmedzenie účastníkov, o ktorých vie napríklad pohybové obmedzenie, epilepsiu atď.


Článok V.
Práva a povinnosti OZ AMNT


1. OZ AMNT je povinné pred uzatvorením Zmluvy o obstaraní letného TÁBORA MÁM NA TO informovať Objednávateľa o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré sú jej známe a môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu.

2. OZ AMNT je povinné najneskôr 7 dní pred začiatkom letného tábora doručiť Objednávateľovi „Organizačné pokyny pre účastníkov letného TÁBORA MÁM NA TO“ formou e-mailu na adresu uvedenú v zmluve o obstarávaní letného TÁBORA MÁM NA TO Objednávateľom pri prihlasovaní sa na letný TÁBORA MÁM NA TO.

3. OZ AMNT povinné zabezpečiť zdravotný dozor podľa platných predpisov.

4. OZ AMNT poskytuje základný zdravotnícky materiál pre prípad drobného ošetrenia účastníkom. O prípadnom vyšetrení, či ošetrení účastníka v nemocnici rozhoduje vždy zdravotný dozor.

5. OZ AMNT v tomto prípade poskytne podľa svojich možností osobné auto so šoférom pre prepravu účastníka do nemocnice, alebo privolá rýchlu zdravotnú pomoc.


Článok VI.
Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie letného TÁBORA MÁM NA TO


1. Ak je OZ AMNT nútená pred začiatkom letného TÁBORA MÁM NA TO zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne Objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj ku zmene ceny letného TÁBORA MÁM NA TO, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo rozhodnúť sa, či so zmenou súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvnej pokuty (storno poplatku). Svoje rozhodnutie musí oznámiť OZ AMNT najneskôr do 2 pracovných dní od prijatia oznámenia zmeny zmluvy.

2. OZ AMNT má právo bez sankcie alebo akýchkoľvek iných nárokov Objednávateľa zrušiť letný tábor najneskôr do 20 kalendárnych dní pred jeho začiatkom, ak uskutočnenie letného TÁBORA MÁM NA TO bude pre OZ AMNT ekonomicky neúnosné. Ak OZ AMNT letný tábor podľa tohto bodu zruší, je povinná túto skutočnosť objednávateľovi oznámiť do 20 dní kalendárnych pred nástupom do letného tábora, a vrátiť 100 % výšky z celkovej sumy na bankový účet Objednávateľa.

3. OZ AMNT si ďalej vyhradzuje právo zrušiť tábor v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení maximálneho úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností, ako napr. politické udalosti, karanténa, extrémne počasie, zlyhanie prevádzky strediska atď.

4. Realizácia letného TÁBORA MÁM NA TO je podmienená dosiahnutím minimálneho počtu účastníkov letného TÁBORA MÁM NA TO. OZ AMNT je oprávnená z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu účastníkov letného TÁBORA MÁM NA TO tábor zrušiť a od zmluvy odstúpiť, pričom Objednávateľa o tejto skutočnosti informuje v lehote najneskôr 20 kalendárnych dní pred termínom začatia letného TÁBORA MÁM NA TO.

5. OZ AMNT nepovažuje za zmenu podstatnej podmienky zmluvy zmenu trasy letného TÁBORA MÁM NA TO, ubytovacieho zariadenia na vyššiu, prípadne rovnakú triedu, ak sa nové ubytovacie zariadenie nachádza do 100 km od pôvodného ubytovacieho zariadenia, zmenu času letného TÁBORA MÁM NA TO o najviac 3 hodiny.

6. OZ AMNT má právo na refundáciu finančných prostriedkov za služby poskytnuté nad rámec služieb dohodnutých v zmluve s Objednávateľom a ktoré boli poskytnuté účastníkovi letného tábora Mám na to so súhlasom Objednávateľa počas letného TÁBORA MÁM NA TO.

7. V prípade odmietnutia zákonného zástupcu zabezpečiť predčasný odchod pre účastníka letného TÁBORA MÁM NA TO z dôvodov uvedených v článku IV. bod 5 písm. b) týchto Všeobecných zmluvných podmienok má OZ AMNT právo na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie transportu k zákonnému zástupcovi, ako napr. náhradné ubytovanie, dozor vedúceho, cestovné náklady atď.


Článok VII.
Odstúpenie od zmluvy, storno podmienky a vyššia moc


1. OZ AMNT môže pred začiatkom letného TÁBORA MÁM NA TO odstúpiť od zmluvy o obstaraní letného TÁBORA MÁM NA TO len z dôvodu zrušenia letného TÁBORA MÁM NA TO v súlade s článkom VI. týchto Všeobecných zmluvných podmienok alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností Objednávateľom. Oznámenie o odstúpení OZ AMNT od zmluvy s uvedením dôvodov zasiela OZ AMNT Objednávateľovi uvedenému v zmluve o obstaraní letného TÁBORA MÁM NA TO v elektronickej forme prostredníctvom e-mailovej komunikácie na emailovú adresu Objednávateľa uvedenú v zmluve. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia Objednávateľovi.

2. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy o obstaraní letného TÁBORA MÁM NA TO z dôvodu riadne preukázaného porušenia povinností OZ AMNT vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní letného TÁBORA MÁM NA TO. Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť aj v prípade podľa článku VI. bod 1 týchto Všeobecných zmluvných podmienok.

3. V prípade, že Objednávateľ odstúpi od zmluvy z akéhokoľvek iného dôvodu ako je upravený v bode 2 tohto článku Všeobecných zmluvných podmienok alebo bez udania dôvodu, má tým OZ AMNT nárok na storno poplatok. OZ AMNT má nárok na storno poplatok podľa tohto bodu aj v prípade, ak pred začatím letného TÁBORA MÁM NA TO od zmluvy odstúpi OZ AMNT z dôvodu porušenia povinností Objednávateľom. Storno poplatok je zmluvná pokuta dojednaná v zmysle týchto všeobecných zmluvných podmienok.
a) storno poplatok sa určí podľa výšky ceny letného TÁBORA MÁM NA TO, ktorá je určená na základe cenotvorby OZ AMNT a to nasledovne:
pri odstúpení od zmluvy:
• 50 kalendárnych dni a viac dní pred nastúpením do letného TÁBORA MÁM NA TO – 100 % výšky zálohovej platby letného TÁBORA MÁM NA TO,
• 49 – 0 kalendárnych dní pred nastúpením do letného TÁBORA MÁM NA TO – 100 % výšky z celkovej sumy letného TÁBORA MÁM NA TO,
b) v prípade ak Objednávateľ nenastúpi na letný tábor bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy má OZ AMNT nárok na storno poplatok vo výške 100 % z celkovej sumy za tábor.
c) oznámenie o odstúpení od zmluvy spíše Objednávateľ formou e-mailu na adresu:
info@tabormamnato.sk. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom potvrdenia OZ AMNT o prijatí mailu objednávateľovi

4. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe OZ AMNT (vis major) alebo okolnosti na strane Objednávateľa, na základe ktorých Objednávateľ úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a OZ AMNT zabezpečené služby, nevzniká Objednávateľovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb ani nárok na kompenzáciu v akomkoľvek rozsahu. OZ AMNT nenesie zodpovednosť za krátkodobo zníženú kvalitu služieb, výpadky medzinárodnej alebo národnej siete Internet a tiež škody spôsobené vyššou mocou (vis major). Vyššou mocou (vis major) sú myslené najmä prírodné katastrofy, živelné pohromy, štrajky, dopravné nehody, nepredvídateľné poruchy na dopravných prostriedkov, ako i iné.


Článok VIII.

Reklamácie, zodpovednosť za škody


1. V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb sú nižšie ako bolo pôvodne dohodnuté v Zmluve o obstaraní letného TÁBORA MÁM NA TO, vzniká Objednávateľovi letného TÁBORA MÁM NA TO právo na reklamáciu. Objednávateľ letného TÁBORA MÁM NA TO je povinný uplatniť si právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu OZ AMNT tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. O uplatnení tohto práva spíše zástupca OZ AMNT písomný protokol. Zástupca OZ AMNT je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď v rámci svojich kompetencií.

2. Písomný protokol podľa predchádzajúceho bodu obsahuje označenie letného TÁBORA MÁM NA TO, reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Protokol podpíše zástupca OZ AMNT alebo dodávateľ služby a reklamujúci. Ak nie je možné zjednať nápravu priamo na mieste, Objednávateľ letného TÁBORA MÁM NA TO je povinný tento protokol predložiť pri reklamácii v OZ AMNT.

3. Svoje nároky je reklamujúci povinný písomne oznámiť bezodkladne v OZ AMNT a to najneskôr do 30 kalendárnych dní od ukončenia letného TÁBORA MÁM NA TO alebo pri neuskutočnení letného TÁBORA MÁM NA TO do 30 kalendárnych dní odkedy sa mal tábor skončiť podľa zmluvy o obstaraní letného TÁBORA MÁM NA TO, inak právo zaniká. Na všetky reklamácie podané touto formou je povinná OZ AMNT vyjadriť sa písomne alebo elektronicky a to najneskôr do 30 kalendárnych dní od obdržania reklamácie.

4. OZ AMNT zodpovedá Objednávateľovi letného TÁBORA MÁM NA TO za všetky služby v ich uvádzanej kvalite poskytnutej OZ AMNT alebo zmluvnými dodávateľmi.

5. OZ AMNT nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinilo, ani jej dodávatelia, ale vznikla zavinením Objednávateľa alebo účastníka letného TÁBORA MÁM NA TO, alebo tretej osoby, ak nie je v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach uvedené inak.


Článok IX.
Poistenie a iné


1. OZ AMNT nezabezpečuje dodatočné alebo iné poistenie. Zdravotné a iné dodatočné poistenie si objednávateľ zabezpečí vo vlastnej réžií.

2. Zdravotník letného TÁBORA MÁM NA TO so súhlasom OZ AMNT má právo rozhodnúť pri nástupe o prijatí respektíve neprijatí účastníka letného TÁBORA MÁM NA TO na základe aktuálneho zdravotného stavu a údajov v „Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa“/ (tlačivá pre uvedené vyhlásenie zasiela OZ AMNT na Objednávateľom uvedenú e-mailovú spolu s „Organizačné pokyny pre účastníkov pobytu“ , alebo je na voľné stiahnutie na web stránke https://tabormamnato.sk.)

3. Poplatky za zdravotnícky materiál, zdravotné služby, návštevu lekára a lieky nesúvisiace s poskytnutím bežnej starostlivosti je povinný zákonný zástupca účastníka letného TÁBORA MÁM NA TO uhradiť OZ AMNT v priebehu letného TÁBORA MÁM NA TO alebo najnejskôr do 15 kalendárnych dní od oficiálneho ukončenia letného tábora.

4. OZ AMNT si vyhradzuje právo zmeny programu oproti uvedenému v katalógu a na webstránke OZ AMNT na základe aktuálnych poveternostných podmienok, záujmu účastníkov letného TÁBORA MÁM NA TO a pod.


článok X.
Ochrana osobných údajov


1. V prípade, ak je objednávateľ fyzickou osobou, berie na vedomie, že obstarávateľ bude v súvislosti s uzatvorenou Zmluvou ako aj v rámci predzmluvných vzťahov spracúvať jeho osobné údaje. V prípade podľa predchádzajúcej vety bude kupujúci na účely tohto článku označený aj ako „dotknutá osoba“.  Dotknutá osoba uzavretím Zmluvy s obstarávateľom zároveň vyhlasuje, že všetky ňou poskytnuté údaje sú pravdivé, správne, úplné a že všetky prípadné zmeny týchto údajov bude bezodkladne oznamovať obstarávateľovi.

2. Obstarávateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“), ktoré sú účinné od 25. 5. 2018.

3. Obstarávateľ bude o dotknutej osobe spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko dieťaťa, rodné číslo, meno a priezvisko zákonného zástupcu, ulica, mesto, PSČ, kontaktný telefón, e-mail, veľkosť trička, meno kamaráta (ďalej len ako „osobné údaje“) a tieto osobné údaje bude spracúvať na účely obchodného styku obstarávateľa a dotknutej osoby, v rámci čoho najmä na účely uzatvorenia, plnenia a existencie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou, odosielanie obchodných a technických správ a ďalšiu komunikáciu v súvislosti so Zmluvou. Osobné údaje bude obstarávateľ spracúvať tiež na účely kontaktovania dotknutej osoby v súvislosti s pred zmluvnými ako aj zmluvnými vzťahmi s obstarávateľom. Osobné údaje je obstarávateľ oprávnený spracúvať po dobu trvania Zmluvy, až do definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán z nej, a po dobu najviac 3 rokov odo dňa definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán zo Zmluvy. Dlhšiu dobu je možné osobné údaje dotknutých osôb spracúvať len ak je to nevyhnutné podľa príslušných právnych predpisov, resp. ak je to nevyhnutné na dobu potrebnej archivácie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu.

4. Obstarávateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa (taktiež ako „osobné údaje“) ako svoj oprávnený záujem, nakoľko dotknutej osobe poskytol službu alebo dodal tovar a má záujem tieto osoby ďalej informovať o svojich produktoch a pripravovaných akciách v rámci svojej marketingovej činnosti. Marketingové materiály sú dotknutým osobám zasielané v súlade s bodom č. 47 preambuly Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba sa voči zasielaniu marketingových materiálov môže ohradiť a obstarávateľ už následne nesmie takéto materiály dotknutej osobe zasielať. Na tento účel je obstarávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania Zmluvy a 10 rokov odo dňa skončenia jej platnosti.

5. Obstarávateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: fotografie a video materiál z podujatí organizovaných obstarávateľom (taktiež ako „osobné údaje“) výhradne na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby. Tieto osobné údaje môžu byť zverejnené na webových stránkach (www.tabormamnato.sk, www.youtube.com) alebo v tlačených materiáloch. Videá a fotografie sú zverejňované za účelom dokumentárnej tvorby z podujatí organizovaných obstarávateľom ako aj môžu byť využité v rámci propagačných materiálov obstarávateľa (katalógy, ponukové listy, webová ponuka).

6. Prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

7. Obstarávateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní

8. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie obstarávateľovi na účel špecifikovaný v ods. 3 tohto článku je dobrovoľné, avšak súčasne nevyhnutné na účely uzatvorenia, plnenia a existencie Zmluvy. Ak dotknutá osoba osobné údaje neposkytne, nie je možné uzatvoriť Zmluvu. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie obstarávateľovi na účel špecifikovaný v ods. 4 je založené na oprávnenom záujme obstarávateľa a je možné sa voči tomuto spracúvaniu ohradiť. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie obstarávateľovi na účel špecifikovaný v ods. 5 tohto článku je dobrovoľné, a nie je nevyhnutné na účely uzatvorenia, plnenia a existencie Zmluvy.

9. Obstarávateľ sa zaväzuje o získaných osobných údajoch dotknutej osoby zachovávať mlčanlivosť a tieto
považuje za dôverné.

10. Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje môže obstarávateľ poskytnúť nasledovným príjemcom: osobám, ktoré vykonávajú sprostredkovateľskú alebo inú činnosť obdobnú sprostredkovateľskej pri uzatvorení Zmluvy, partnerom obstarávateľa a to v takom prípade, ak je to potrebné na zabezpečenie plnenia Zmluvy, subjektom, ktoré sú osobami/ subjektmi priamo alebo nepriamo majetkovo alebo personálne prepojenými s obstarávateľom, osobám ktorým obstarávateľ postúpi alebo má v úmysle postúpiť pohľadávku/-y voči dotknutej osobe zo Zmluvy, osobám ktoré poskytujú obstarávateľovi poradenské služby (právnym zástupcom, audítorom, daňovým poradcom, subjektom spracúvajúcim účtovníctvo obstarávateľa, exekútorom, súdom a/alebo iným orgánom verejnej moci v súvislosti s výkonom verejnej moci, napr. kontrolnej činnosti týkajúcej sa činnosti
obstarávateľa). Iným príjemcom je obstarávateľ osobné údaje dotknutej osoby oprávnený sprístupniť len v prípadoch, kedy je to stanovené platnou právnou úpravou.

11. V prípade ak obstarávateľ poverí spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadenia GDPR tretiu osobu – sprostredkovateľa, je povinný o tejto skutočnosti informovať dotknutú osobu, ak tak skôr neurobí samotný sprostredkovateľ a poskytne jej potrebné informácie v zmysle príslušných právnych predpisov. Obstarávateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbá na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a na schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných údajov.

12. Dotknutá osoba má právo na prístup ku svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví
obstarávateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ obstarávateľ tieto osobné údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti dotknutej osoby kópiu týchto osobných údajov.

13. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiada o iný spôsob poskytnutia.

14. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej obstarávateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Obstarávateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

15. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. 22. tohto článku,
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

16. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie
potrebné:
a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
b) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej obstarávateľovi,
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

17. Obstarávateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí žiadosť dotknutej osoby ako dôvodnú.

18. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
a) napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 21. tohto článku, a to počas obdobia umožňujúceho obstarávateľovi overiť správnosť osobných údajov;
b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
c) obstarávateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku obstarávateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane obstarávateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

19. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, obstarávateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

20. Dotknutá osoba bude obstarávateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

21. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla obstarávateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu obstarávateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

22. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
a) právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu obstarávateľa,
b) spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
c) spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

23. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa ods. 22. bodu b. tohto článku, jej osobné údaje obstarávateľ nemôže ďalej spracúvať.

24. Obstarávateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Obstarávateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

25. Dotknutá osoba má právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania ak obstarávateľ spracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

26. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom základe.

27. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby alebo obstarávateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.

28. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním
dotknutá.

29. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

30. Dotknutá osoba sa môže so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania

31. Kupujúci uzatvorením Zmluvy potvrdzuje, že sa s týmito informáciami oboznámil, že o tomto spracúvaní a dostupných informáciách o spracúvaní osobných údajov v podmienkach obstarávateľa oboznámil aj kontaktných zamestnancov, resp. iné kontaktné osoby, ktorých osobné údaje obstarávateľovi poskytol a kupujúci voči týmto osobám splnil informačnú povinnosť v rozsahu požadovanom všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.


Článok XI.

Záverečné ustanovenia


1. Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu, prípadne ponukovom liste a web ponuke o službách, ich cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a OZ AMNT si vyhradzuje právo ich zmeny od uzatvorenia Zmluvy o obstaraní letného TÁBORA MÁM NA TO.

2. Všeobecné obchodné podmienky sú vyhotovené v súlade s ust. §53c zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a nariadenia vlády SR č. 141/2014 Z. z.

3. Za písomné vyjadrenie v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok sa považuje vždy aj forma elektronická a to najmä prostredníctvom emailov uvedených vo všeobecných obchodných podmienkach. 

4. V prípade neplatnosti ktoréhokoľvek ustanovenia všeobecných obchodných podmienok alebo Zmluvy o obstaraní letného TÁBORA MÁM NA TO nie sú neplatnosťou dotknuté ich ostatné ustanovenia. Zmluvné strany neplatné ustanovenie VOP alebo Zmluvy o obstaraní letného TÁBORA MÁM NA TO nahradia novým ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje úmyslu zmluvných strán dohodnutému pri uzavretí zmluvy.

5. Účastníci zmluvného vzťahu sa dohodli, že v prípade uzavretia zmluvy v zmysle čl. I ods. 2 týchto Všeobecných zmluvných podmienok sa budú všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto zmluvy predložia na rozhodnutie slovenským súdom, ktoré sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom. Zmluvné strany sa rozhodli pre slovenské právo a teda rozhodným právom budú platné predpisy Slovenskej republiky a to všetko v súlade s ust. §9 zák. č. 97/1963 Zb. zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Táto zmluva sa teda spravuje slovenským právom na základe dohody zmluvných strán v zmysle ustanovenia §37e ods. 1 písm. zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Zmluvné strany sa dohodli, že riešenie sporov zo
Zmluvy a/alebo zo vzťahov, ktoré s nimi, ich obsahom a/alebo ich predmetom priamo alebo nepriamo súvisia, patrí výlučne slovenskému súdu. Miestne príslušným súdom na riešenie sporov v prípade cudzieho prvku je vecne príslušný súd pre súdny obvod Žilina.

6. Objednávateľ posudzovaný ako spotrebiteľ má možnosť sa obrátiť v prípade sporu s OZ MNT na subjekt
alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Objednávateľ posudzovaný ako spotrebiteľ má právo riešiť spor s OZ MNT prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a to menej formálne a bezplatne, ide teda o dosiahnutie zmieru alebo dohody medzi zmluvnými stranami. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/.